Balans
Jaaroverzicht
2019 2019
2018 2018 (hieronder te lezen)
2017 2017
2016 2016
2015 2015

 

Voor een jaaroverzicht van 2019 is het nog wat vroeg in het jaar 2020.

Daarom hier nu een overzicht van:

 • De doelstelling van onze stichting
 • Het meest recente beleidsplan
 • Een financiële verantwoording van 2018

Doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting Alkmaarse Synagoge (SAS) is opgericht op 2 Juli 1997 voor onbepaalde tijd. De Stichting heeft bij oprichting Statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Doel van de Stichting is het verkrijgen, onderhouden en in ere herstellen van de voormalige synagoge van Alkmaar. Deze zal dienen als onderkomen voor een Joods Cultureel Centrum in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat daar georganiseerd worden: gemeenschappelijke bijeenkomsten, lezingen, feesten, gedenkdagen, diensten, lessen of cursussen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Op 24 April 2003 wordt toegevoegd dat de SAS het gebouw wenst in te richten als een Joods monument ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse gemeenteleden van Alkmaar. De synagoge zal (ook) de functie krijgen van museum ter ondersteuning van de ruim vierhonderd jaar geschiedenis van de Joden in Alkmaar. In de ruimste zin van het woord zal de synagoge een cultureel en educatief middelpunt worden van Joods leven in Noord Holland ten Noorden van het Noordzee kanaal.

Op 23 december 2009 is de synagoge aangekocht door de Stichting Alkmaarse Synagoge. Het gehele pand is hypotheek vrij.

Per 15 December 2011 is na een lange voorgeschiedenis de prachtig gerenoveerde Alkmaarse Synagoge en een modern bijgebouw door de Stichting in gebruik genomen. De uitdaging is deze faciliteit het kloppend hart te laten zijn van Joods leven in de regio. In feite is de Synagoge en het bijgebouw dat kloppende hart al vanwege de beladen geschiedenis en de gevoelswaarde van de locatie. Eén bezoek is voldoende om dit te ervaren. Om het kloppend te laten zijn wordt invulling gegeven aan de diverse functies en activiteiten die in de Missie van de Stichting genoemd staan. De Synagoge van Alkmaar dient Joods leven in de brede zin van het woord; dit zal niet onnodig ingeperkt worden door één of een andere specifieke vorm van seculier of religieus Joods-zijn. Joods, tenslotte ook, in de zin dat dit Joodse leven niet in isolement vorm krijgt maar bewust een rol wil spelen in en wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving in Alkmaar en omgeving.

BELEIDSPLAN STICHTING ALKMAARSE SYNAGOGE

Website www.alkmaarsesynagoge.nl | E-mail info@alkmaarsesynagoge.nl | KvK 41241931 |
Bank IBAN: NL46INGB0007778010
Stichting Alkmaarse Synagoge
Hofstraat 15
1811 EV Alkmaar

 

1 INLEIDING
2 DOELSTELLING
3 STRATEGIE
4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMST
5 ACTIVITEITEN
6 ORGANISATIE BESTUUR
7 FINANCIEN

De jaarrekening van 2018 vindt u onderaan deze pagina.

 1. Inleiding
  De stichting Alkmaarse synagoge is opgericht 2 juli 1997 en heeft samengevat tot doel de verkrijging van, het onderhouden van, en het in ere herstellen van, de voormalige synagoge Hofstraat 13 /17 1811 EV Alkmaar, alsmede het creëren daarin van een Joods cultureel centrum.
  Na de aankoop en herinrichting van de synagoge tracht de stichting haar doel te bereiken door gebruikmaking van het gebouw als synagoge, museum en cultureel centrum.
  De synagoge van Alkmaar heeft gefunctioneerd van 1808 tot 1942. Na de grote catastrofe, ook wel Sjoa genoemd, kwam er een einde aan het Joodse leven in Alkmaar. In 1952 besloot men bij gebrek aan overlevende gemeenteleden het gebouw te verkopen aan de Baptistengemeente waarna het gebruikt werd als kerk.
  In 2010 werd het doel verwezenlijkt om de voormalige synagoge grondig te restaureren en te voorzien van zijn Joodse elementen. Op 23 december 2009 was de officiële overdracht en op 15 december 2011 de heropening van de synagoge. Sindsdien onderneemt de stichting religieuze erediensten, sociale activiteiten maar ook museale activiteiten zoals herdenkingsdiensten maar ook voorlichting aan scholen en andere geloofsgroepen.
 2. Doelstelling
  Van oudsher heeft een synagoge twee voorname functies van religieuze bijeenkomst en van onderwijs. Na de oorlog is de functie van herdenken daarbij gekomen. Doel is dan ook om dit historische gebouw in te richten als Joods monument ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenteleden van Alkmaar die in de tweede wereldoorlog zijn vermoord door het Naziregime. De synagoge herbergt een monument met vermelding van de namen van de omgebrachte Alkmaarse Joden. De overige lange geschiedenis van de Joden in Alkmaar krijgt ook de aandacht die het verdient. Alkmaar was de plaats waar Joden zich als eerste mochten vestigen in de Nederlanden. Daarom krijgt het gebouw tevens de bestemming van museum en cultureel-educatief middelpunt van het Joodse leven in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, alles in de ruimste zin van het woord. Het bestuur ziet dit al in de vorm van een Joods multifunctioneel centrum, waar de Joodse Feestdagen worden gevierd maar ook overige sociale activiteiten plaatsvinden. Het bestrijden van antisemitisme en racisme heeft de bijzondere aandacht van de stichting. Als een van de weinige functionerende synagoges in de kop van Noord-Holland kan het daarin een belangrijke educatieve rol spelen. Er wordt dan ook in het gebouw voorlichting geven aan het lager, middelbaar en hoger onderwijs. In de zomermaanden is het complex te bezichtigen als museum voor toeristen en ieder die dat wil en daarbuiten op afspraak. Ook neemt de stichting deel aan de Open monumentendagen.
 3. Strategie
  De stichting probeert donateurs te werven en daarmee haar achterban te vergroten en te versterken. Dit doet zij door het leggen van contacten die het doel van de stichting financieel of anderszins willen en kunnen steunen. Voor de zeer belangrijke en gewaardeerde vrienden en donateurs van de stichting worden activiteiten opgezet. Modernisering van de website en gebruikmaking van social media zoals facebook zijn niet weg te denken en vormen een nieuwe uitdaging. Nieuwsbrieven vervullen echter nog steeds een belangrijke functie. De stichting focust op de uitbreiding van het donateurenbestand met als doel het verwerven van giften en steun bij donateurs en vrienden. Voor de exploitatie en onderhoudskosten van de synagoge wordt ook een beroep gedaan op subsidies. Tot slot wordt getracht om inkomsten te verwerven uit de verschillende activiteiten zoals omschreven in de doelstelling.
 4. Huidige situatie en toekomst
  De huidige situatie is dat de synagoge prachtig gerestaureerd is en door bezoekers steevast een juweeltje wordt genoemd. Daarmee is de stad Alkmaar een prachtig geregistreerd rijksmonument rijker. In 2016 is de voorzitter gehuldigd voor haar werk ten behoeve van de stichting en is zij lid geworden in de orde van Oranje Nassau. Ook is de voorzitter benoemd tot ambassadeur comité 21 maart van de FNV en wel op de dag tegen racisme en discriminatie zoals vastgesteld door de VN. Eveneens is de voorzitter een certificaat van waardering aangeboden door het breed interreligieus intercultureel overleg. Dit als teken van waardering voor de persoonlijke inzet tot het verbinden binnen een inclusieve en solidaire samenleving. Inmiddels beschikt de stichting ook over een eigen Thora-rol waarmee een grote mijlpaal is behaald. Veel doelen zijn behaald maar we zijn er nog niet. Het beantwoorden aan de gestelde doelen vergt blijvende aandacht en fondsenwerving. De stichting zal zich overeenkomstig het doel blijven inzetten.
 5. Activiteiten
  De activiteiten conform het doel van de stichting komen tot uiting bij de volgende belangrijke Joodse feestdagen:
  • Rosj Hasjanah
  • Jom Kippoer
  • Soekot
  • Simcha Tora
  • Chanoekah
  • Poerim
  • Pesach
  De feestdagen worden gevierd met erediensten gevolgd door maaltijden conform het beginsel met zijn allen voor zijn allen. Aldus wordt het religieuze met het sociale aspect verbonden. Daarnaast vinden ook sociale activiteiten plaats zoals:
  • Herdenkingsbijeenkomsten t.b.v. Yad Vashem onderscheidingen
  • Joodse les voor jong en oud
  • Nuttigen van (koosjere) maaltijden doorgaans 1 keer per maand en met de feestdagen
  • De voorbereiding van koosjere maaltijden middels de joodse keuken
  • Sjabbat maaltijden
  • Lezingen en films over allerlei onderwerpen
  • Verschillende cursussen
  • Rondleidingen aan groepen
  • De aanwezigheid van een bibliotheek
  • Sociale activiteiten (joods café/ bridge avonden)
  • Verhuur aan joodse organisaties (huwelijken etc.)
  • Verhuur aan niet joodse organisaties die binnen het kader vallen
 6. Organisatie en bestuur
  Naam: Stichting Alkmaarse Synagoge
  Adres: Hofstraat 15 / 17
  1811 EV Alkmaar
  Telefoon: 072 561 01 98
  E-mail: Info@alkmaarsesynagoge.nl
  Website: Info@alkmaarsesynagoge.nl
  Facebook: De Alkmaarse synagoge
  RSIN: NL806779019
  Bestuur: M.L. Citroen voorzitter
  H. Scheelings secretaris
  J. Duizend penningmeester
  S. Frogel algemeen bestuurslid
  G. Reisenstadt algemeen bestuurslid
 7. Financiën
  Het grootste deel van onze inkomsten wordt gevormd door de giften van de vrienden en donateurs van de stichting. Naast reguliere giften worden ook speciale acties uitgevoerd. Door het uitgeven van stoelcertificaten kan men een stoel adopteren van de synagoge. Ook worden er “steen”-certificaten uitgegeven zodat een steen kan worden geadopteerd als teken van betrokkenheid bij het onderhoud van de synagoge. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd conform het beloningsbeleid vermeld op de website. Het bestuur benoemt jaarlijks uit haar donateurs een commissie van twee personen, die de rekening en verantwoording van de penningmeester onderzoekt en verslag uitbrengt van haar bevindingen aan het bestuur. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt het jaarverslag met de rekening en verantwoording in stemming gebracht door het bestuur.
  Alkmaar, 16 juli 2019
  De Stichting Alkmaarse Synagoge
  Het bestuur

Hier de jaarcijfers van 2018

Cursusonderdelen zijn leeg

Instructor

User Avatar *