Verantwoording

 Jaarcijfers 2018 Stichting Alkmaarse Synagoge
Balans per 31 december 2018
31 dec. 2018 31 dec. 2017
Activa
Vaste activa 223.291 223.291
Vlottende activa 36.769 39.837
Totaal activa 260.060 263.128
Passiva
Eigen vermogen 228.050 231.118
Kortlopende schulden 32.010 32.010
Totaal passiva 260.060 263.128
Staat van baten en lasten over 2018
31 dec. 2018 31 dec. 2017
Baten
Giften, educatie en culturele activiteiten 6.630 4.724
Som der baten 6.630 4.724
Lasten
Huisvestingskosten 4.601 3.805
Kosten beheer en administratie 2.369 2.169
Overige kosten 2.688 10.872
Som der lasten 9.659 16.846
Saldo van baten en lasten -3.028 -12.122