Jaarverslag/Beleidsplan

Stichting Alkmaarse Synagoge
Hofstraat 15-17
1811 EV Alkmaar
info@alkmaarsesynagoge.nl

RSIN: NL806779019
KvK: 41241931
IBAN: NL46INGB0007778010
BIC: INGBNL2A

Jaarverslag stichting alkmaarse synagoge 2016 (2)

BELEIDSPLAN STICHTING ALKMAARSE SYNAGOGE 2017

Doelstelling volgens de regelgeving:
De Stichting Alkmaarse Synagoge (SAS) is opgericht op 2 Juli 1997 voor onbepaalde tijd. De Stichting heeft bij oprichting Statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Doel van de Stichting is het verkrijgen, onderhouden en in ere herstellen van de voormalige synagoge van Alkmaar. Deze zal dienen als onderkomen voor een Joods Cultureel Centrum in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat daar georganiseerd worden: gemeenschappelijke bijeenkomsten, lezingen, feesten, gedenkdagen, diensten, lessen of cursussen. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Op 24 April 2003 wordt toegevoegd dat de SAS het gebouw wenst in te richten als een Joods monument ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse gemeenteleden van Alkmaar. De synagoge zal (ook) de functie krijgen van museum ter ondersteuning van de ruim vierhonderd jaar geschiedenis van de Joden in Alkmaar. In de ruimste zin van het woord zal de synagoge een cultureel en educatief middelpunt worden van Joods leven in Noord Holland ten Noorden van het Noordzee kanaal.
Op 23 december 2009 is de synagoge aangekocht door de Stichting Alkmaarse Synagoge. Het gehele pand is hypotheek vrij.
Per 15 December 2011 is na een lange voorgeschiedenis de prachtig gerenoveerde Alkmaarse Synagoge en een modern bijgebouw door de Stichting in gebruik genomen. De uitdaging is deze faciliteit het kloppend hart te laten zijn van Joods leven in de regio. In feite is de Synagoge en het bijgebouw dat kloppende hart al vanwege de beladen geschiedenis en de gevoelswaarde van de locatie. Eén bezoek is voldoende om dit te ervaren. Om het kloppend te laten zijn wordt invulling gegeven aan de diverse functies en activiteiten die in de Missie van de Stichting genoemd staan. De Synagoge van Alkmaar dient Joods leven in de brede zin van het woord; dit zal niet onnodig ingeperkt worden door één of een andere specifieke vorm van seculier of religieus Joods-zijn. Joods, tenslotte ook, in de zin dat dit Joodse leven niet in isolement vorm krijgt maar bewust een rol wil spelen in en wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving in Alkmaar en omgeving.

Hoofdlijnen beleidsplan:

– Bestuur
– Doelgroepen
– Activiteiten
– Veiligheid
– Joodse traditie
Het beloningsbeleid:
o Het Bestuur van de Stichting functioneert onbezoldigd.
o Leden van het Bestuur kunnen kosten die zij maken declareren bij de Stichting. Dit betreft in de eerste plaats kosten die gemaakt worden t.b.v. activiteiten van de Stichting anders dan besturen en bestuursvergaderingen. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden op basis van bonnen en met uitzondering op basis van verantwoording zonder bon. Dit laatste ter beoordeling van de Penningmeester. Bij twijfel besluit de Voorzitter. Dit betekent dat Bestuursleden voor het besturen van de Stichting het navolgende niet declareren:
– reiskosten
– parkeerkosten
– telefoon en computer kosten
– printkosten
De aanname hierbij is dat door de Bestuursleden gemaakte kosten t.b.v. het bestuur beperkt zijn. Kantoorkosten van de Stichting (telefoon / computer, ed) worden vooral gemaakt t.b.v. de kantooractiviteiten van de Stichting in het bijgebouw aan de Hofstraat, en dus niet voor bij Bestuursleden thuis.
Reiskosten gemaakt t.b.v. activiteiten in de Synagoge kunnen in overleg met het bestuur gedeclareerd worden op basis van openbaarvervoer of € 0.17 per kilometer.
o Consumpties die in het bijgebouw gebruikt worden zijn gratis voor Bestuursleden tijdens de Bestuursvergaderingen. Denk daarbij aan koffie / thee / frisdrank / koekjes. Tijdens of na Bestuursvergaderingen wordt geen alcoholische drank geschonken.
o Deelname aan en de consumpties die in het bijgebouw gebruikt worden tijdens activiteiten van de Stichting moeten betaald worden door de Bestuursleden net als elke andere bezoeker. Dit geldt niet voor de consumpties voorafgaand aan en na afloop van die activiteit. Voor de Vrijwilligers geldt hetzelfde. Ook de shabbat maaltijd moet gewoon betaald worden door Bestuursleden en Vrijwilligers.

Staat van basten en lasten:

Balans tm 31-12-2015 S.A.S

Balans tm 31-12 2016 S.AS

Balans tm 31-12 2017 S.AS

Balans tm 31-12-218 S.AS